Den individuella utvecklingsplanen - IUP:n

Den individuella utvecklingsplanen

Eftersom jag är lärare, intresserad av personlig utveckling och dessutom fotbollsintresserad, är jag nyfiken på om intentionerna i regeringens anvisningar till IUP för elever är gångbara för att ge stöd till en utveckling av annat slag – fotbollsutveckling. Går det att dra nytta av några av de grundtankar som ligger bakom skolans IUP? Tankar som syftar till att utveckla delaktighet, reflektion och medvetenhet om det egna lärandet.

För att förtydliga det jag menar, citerar jag Agneta Zetterström ur boken ”Att arbeta med IUP Pedagogisk dokumentation och individuella utvecklingsplaner för förskolan och skolan” (2006)

”Det verkar nästan lite konstigt att inte ha en tänkt bild att sträva efter,
för om man inte vet vart man vill komma vet man ju inte heller vart man ska gå.
Visionen är alltså viktig som ledstjärna, men för att den inte ska stanna vid att vara en dröm måste den kopplas till handling och delmål, så vi vet att vi är på väg åt önskat håll.

Bakgrundstankar och intentioner till planen

Ansvar och inflytande går alltid hand i hand. Det går inte att ta ansvar för händelser som man inte har något inflytande över, och om vi ska kräva ansvar måste vi också ge inflytande. Ett reellt inflytande kräver individualisering, där en hel del måste läggas över på individen.

Denne måste själv vara aktiv genom att själv finna en väg till målet som passar henne/honom.

En viktig faktor för viljan att ta ansvar är möjligheten att få vara med på ett tidigt stadium, det vill säga redan i planeringen. Att ta ansvar innebär också att man är ansvarig för både lyckade insatser och misslyckanden.

Var och en måste aktivt gå in i rollen som konstruktör av sin egen kunskap. Kunskap är inte ett paket som kan ges och tas emot. Kunskap skapas, och varje individ skapar sin egen.

Förmåga är inget man har eller inte har. Förmågan att till exempel spela piano eller att hoppa höjd utvecklas genom träning och lärande. Det är dessutom inget man utvecklar till mästerskap utan att ha en tränare. Den som vill utvecklas behöver någon som granskar det man gör och som pekar på styrkor och svagheter. ”För att kunna hoppa lite högre bör du göra så här!”

Precis som när orienterare tar sig fram i naturen med hjälp av karta och kompass måste de veta var de befinner sig just nu och vart de ska – var målet är. När de kan sätta ut dessa två punkter på kartan kan den nya kompasskursen tas ut. För att kunna arbeta med utveckling, måste alla inblandade - ledare, idrottare och föräldrar veta var individen just nu befinner sig i sin lärprocess - och vad som är målet för lärandet.

Bedömnings funktion är att göra individen medveten om de steg han eller hon tagit. Hur långt har han/hon kommit på vägen mot målen? Vilka steg ligger just nu framför? Bedömningens funktion är också att guida individen vidare i lärandet - inte att sätta värderande etiketter på dennes prestationer. Bedömning ska alltid utmynna i inspiration till nya arbetsinsatser.

IUP:n arbetar med matriser. En matris är utformad som ett rutmönster, där olika moment som förekommer inom idrotten placeras in. Varje moment är indelat i kvalitetsnivåer, dvs vad idrottaren ska försöka uppnå i det specifika momentet. (Vilken kvalitet det egna utförandet håller).

Varje matris är konstruerad för en viss uppgift.

 


Planens framsida - där var och en skriver och klistrar in bilder av den vision man har!

 

utdrag ur IUP
Exempel på sidor i planen - vision, kortsiktiga mål, nulägesbedömning, saker att arbeta med, hur gör jag för att komma vidare osv.

Här kan du ladda ner exempel:
Inledningstext
Exempel på matris

 

 

 

 

       
Copyright ELM coaching 2008